کتاب صمور هندی کنز الذهب نسخه اصلی

تومان15,000

توضیحات

کتاب صمور هندی کنز الذهب نسخه اصلی را اماده کرده ایم.با کتاب صمور هندی کنز الذهب نسخه اصلی میتوانید به محتوای این کتاب قدرتمند و عالی در زمینه علوم غریبه دسترسی داشته باشید

کتاب صمور هندی در فرمت پی دی اف به زبان فارسی و در 238 صفحه میباشد

کتاب صمور هندی از ان اثاری هست که تمام مباحث علوم غریبه را پوشش داده است.یعنی همانند کتاب گوهر شب چراغ میباشد مه در مورد انواع مشکلات و راهکاری برای انها ارائه داده است مثل کتاب کتاب بحرالاسرار میباشد

برخلاف اثاری که در مورد موضوعات خاص میباشند مانند کتاب مخزن الاوفاق یا کتاب کنز الیهود این اثر صمور هندی بسیار کتاب بزرگی میباشد بطوریکه برای تمام امور جمالی و جلالی دستوراتی دارد

البته در سایت ما هم کتاب جفر و کتاب رمل وجود دارد.مخصوص افرادی که بیشتر به این بخش علوم غریبه یعنی به جواب سوال رسیدن هستند.

فهرست مطالب کتاب صمور هندی :

حاضر کردن و استخدام اجنه عفاریت
اخطار مخصوص
استخدام اجنه
استخدام موکل
امور درباره ایجاد شر یا عزائم رهوط هفتگانه
امور درباره جلب محبت و امور درباره ایجاد فراق و دفع دشمن و شرور
امور مربوط به ایجاد قفل و گره در کار دشمنان
افسون هندی
درباره ارسال و اطلاع و حاضر کردن و کسب خیر از
اشخاص بشرح زیر عمل باید کرد
درباره حضور در نزد حاکم جبار
درباره حل عقد و باطل کردن تعویذات و عقود
درباره دفع حزن
درباره کشف دفائن
درباره معالجه بیماری ترس از تاریکی
تخلیه خانه
ترحیل ظالمین
تعوذ حضرت امیر (ع) درمورد دفع السر
تعوذ خاتم حضرت سلیمان (ع)
جدول سیع المثانی
درمورد حاضر کردن جن
درمورد رفع حاجات
دایره جنت لاسماء
دائره العرض المستقیم
دعوت اسد العضوب
دفع عرق و سردرد
رباط
رساله حکیم بلنیاس
ساعات سعد و نحس ایام هفته
سائر امور رهوط هفتگانه
طاهرین
تعویذ ابطال السحر و جادو
تعویذ حاضر کردن
تعویذ حاضر کردن مطلوب و غایب
تعویذ املاک اربعه
تعویذ ایام هفته
تعویذ ایجاد نفاق بین دشمنان
تعویذ آیات حفظ
تعویذ درباره ابطال کلام سوء
تعویذ درباره اطاعت جن و انس از شما
تعویذ درباره اطاعت خلق
تعویذ درباره پیروزی و فتح بر دشمنان
تعویذ درباره تبدیل دشمن به دوست
تعویذ درباره تخریب بیت ظالم
تعویذ درباره تسخیر اشخاص
تعویذ درباره تسخیر قلوب
تعویذ درباره جلب محبت دیگران
تعویذ درباره جلب و تهییج
تعویذ درباره ختم القرآن و حج بیت الله
تعویذ درباره خروج از بلاها و آفات و حوادث
تعویذ درباره در امان ماندن از شرّ اجنه
تعویذ درباره دعوت مستجابات
تعویذ درباره دفع اثر اسلحه
تعویذ درباره دفع حاکم ظالم و ستمگر
تعویذ درباره دفع خوف از دشمن ظالم
تعویذ درباره دفع ظلم حاکم و سلطان جبار و ظالم
تعویذ درباره دفع محاصره دشمن و گریزاندن آن
تعویذ درباره دفع نار دشمنان
تعویذ درباره رفع حوائج و مهمات
تعویذ درباره صیانت از آفات دشمنان
تعویذ درباره عزیمت و کرامت
تعویذ درباره فتح و نصر و پیروزی در امور
تعویذ درباره قهر دشمنان
تعویذ درباره کسب عزت و محبوبیت بین القلوب
تعویذ درباره گشایش کارها و رزق و روزی و فراوانی
تعویذ درباره محافظت از اجنه و عناریت
تعویذ درباره هدم دشمن، نابودی دشمن
تعویذ درباره هلاکت عدو و دشمن
تعویذ پیروزی بر دشمنان
تعویذ تسخیر الناس، تسخیر مردم
تعویذ تسخیر و تهییج
تعویذ جلب و تهییج
تعویذ جنته الاسماء
تعویذ درمورد تاثیر بر اشخاص و امور
تعویذ درمورد حضور نزد حکام و بزرگان
تعویذ درمورد مقابله با حکام و بزرگان
تعویذ حرف نون
تعویذ حفاظت از دشمن
تعویذ حفظ از وسواس
تعویذ حفظ کالا
تعویذ حفظ متاع
تعویذ دایره درباره تسهیل امور
تعویذ دشمنان
تعویذ دفع الافات و حذب الکرام منسوب به حضرت علی (ع)
تعویذ دفع بلا و آفات
تعویذ دفع ترس و خوف از حوادث
تعویذ دفع جن و انس
تعویذ دفع سحر و ابطال جادو
تعویذ دیگری درباره جلب محبت
تعویذ رد اعداء و امراض
تعویذ رد لاعدا و دفع دشمنان
تعویذ سوره محمد (ص)
تعویذ سیع المثالی
تعویذ سیفی
تعویذ شمائل نبی
تعویذ عزّت و محترم شدن نزد مردم
تعویذ فتح عظیم
تعویذ قوت قلب
تعویذ کنزالاسرار
تعویذ محبت
تعویذ محبوب القلوب
تعویذ مربع پر خاصیت
تعویذ مکرم درباره محبت
تعویذ منسوب به حضرت محمد (ص)
تعویذ منسوب به حضرت یوسف (ص)
تعویذ نادعلیا
تعویذ و تعویذ درباره دفع کلیه شر و بلید
تعویذ هفتگانه محبت
تعویذات درباره جلب محبت و عزت و اطاعت
تعویذات هفتگانه ایام هفته
تعویذاتی درباره حفظ از جمیع بلایا
تعویذی درباره جلب قلوب حکام
تعویذی درباره حفاظت از جمیع بلیات و…
تعویذی درباره ذلیل کردن دشمن
تعویذی درباره رسیدن به مطلوب و دفع رقیب
تعویذی درباره طول عمر
تعویذی درباره کسب عزت و احترام و بطلان سحر
تعویذی درباره مقبولیت نزد عام و خواص
تعویذی درمورد مبارک کهیعض
تعویذی عجیب
تعویذی قاطع در جلب محبت
عقد الحدید
عقد السان
عقد العروس
عمل ابریق
قائده الدوران ابریق
کسب نفقه
کشف و فائن و خزائن
لوح درباره کسب عزت نزد خلائق
مندیل عظیم و پر خواص
منع سفر و تعطیل خرید و فروش
و هکذا تعویذ دیگر درباره رفع حاجات مختلف
طلسم اسماء الله الحسنی
طلسم السر عجیب
طلسم درباره اطاعت جبابره
طلسم درباره اطاعت محبوب
طلسم درباره ایمن بودن از جمیع انس و جن و حوش
طلسم درباره جلب حوائج و قهر دشمنان
طلسم درباره حفظ نفس و متاع
طلسم درباره دفع اعداء و دشمنان
طلسم درباره هلاکت دشمن
طلسم بسم الله الرحمن الرحیم
طلسم درمورد استجابت دعاها
طلسم درمورد حضور نزد حکام و سلاطین
طلسم حروف مقطعه سوره قرآن کریم
طلسم سوره اخلاص
طلسم سوره یوسف
طلسم محبت سوره فاتحه الکتاب
طلسم منسوب به امام رضا (ع)
طلسم مهر و محبت و دوستی
طلسمی درباره رفع حاجات مختلف
طلسمی درباره رفع غم و اندوه و ناراحتی
طلسمی درباره طرد جن
هکذا تعویذ درباره تسهیل امور
هکذا تعویذ دیگر درمورد جاه و قبول
هکذا تعویذات سبعه کثیرا الخواص
هکذا تعویذی درباره دفع سر و امان
هکذا طلسم دیگر درباره قضاء الحوائج
کتاب صمور هندی کنز الذهب سحر الکهّان